HARMONOGRAM ZGŁOSZEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY NA BADANIA DO LOBUS PRACOWNI DIAGNOZY I TERAPII DZIECKA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Do wszystkich zgłoszeń na badania diagnostyczne i kontrolne konieczne jest załączenie zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka Wniosek - Opinia

 

1. Małe dzieci i dzieci w wieku przedszkolnym z poważnymi problemami zdrowotnymi oraz opóźnieniami i zaburzeniami rozwojowymi w celu objęcia wczesnym wspomaganiem rozwoju należy zgłaszać z następującą dokumentacją:

 • zaświadczenie lekarza specjalisty z rozpoznaniem, przebiegiem choroby, utrudnieniami w rozwoju, utrudnieniami w procesie edukacyjnym i wskazaniami medycznymi,
 • opinia o funkcjonowaniu dziecka w placówce (jeżeli jest objęte opieką instytucjonalną),
 • inne dokumenty (np. potwierdzenie niepełnosprawności, przebieg leczenia dziecka).

2. Sześciolatki (Pięciolatki po wprowadzeniu zmian w systemie oświaty) z podejrzeniami opóźnień i zaburzeń rozwojowych należy zgłaszać do 30 listopada każdego roku z następującą dokumentację :

 • Kartoteka dziecka z Przychodni lekarskiej z bilansem zdrowia i wynikami obserwacji wstępnej dziecka,
 • Rysunki dziecka (temat dowolny, postać ludzka, figury geometryczne), inne dokumenty (zaświadczenia lekarskie).

 

3. Te same wymogi zgłoszenia dotyczą również dzieci pod kątem badania dojrzałości szkolnej oraz 5-latków, które zamierzają podjąć naukę z rocznym wyprzedzeniem - termin zgłoszeń do 30 kwietnia każdego roku.

4. Zgłoszenia dzieci w wieku przedszkolnym na badania lateralizacji i badania logopedyczne:

 • lateralizacja : dokumenty j.w.
 • badania logopedyczne : dokumenty j.w. (bez rysunków dziecka).

 

5. Uczniów kl. I SP należy kierować na badania po I półroczu.
Przy zgłaszaniu uczniów kl.I obowiązuje następująca dokumentacja :

 • OBSERWACJA KL. I- IV koniecznie z próbą wstępnej charakterystyki ucznia (w szczególnych przypadkach wskazane dodatkowe informacje na oddzielnym arkuszu, kserokopie prac ucznia),
 • badania pediatryczne,
 • WYWIAD ŚRODOWISKOWY

Nie ma potrzeby zgłaszania uczniów kl.I celem kwalifikacji do zespołów korekcyjno kompensacyjnych - o włączeniu do zespołu k-k decyduje nauczyciel-wychowawca. Można jedynie zgłaszać uczniów z podejrzeniem głębokich deficytów i zaburzeń rozwojowych celem objęcia indywidualnymi zajęciami k-k ( dokumentacja j.w.)

 

6. Uczniów kl. II - IV SP z trudnościami w uczeniu się należy kierować z dokumentacją jak w kl. I w terminie do 30 marca.

7. Uczniów bardzo zdolnych z kl. I-III SP, których szkoła zamierza promować śródrocznie kierować na badania do 31 grudnia z następującą dokumentacją:

 • dokładna opinia o uczniu z uwzględnieniem uzdolnień, zainteresowań i poziomu rozwoju społecznego ucznia,
 • WYWIAD ŚRODOWISKOWY

   

8. Uczniów kl. IV-VI SP z trudnościami w nauce kierować sukcesywnie nie później niż do 30 marca z następującą dokumentacją:

 

9. Uczniów SP z trudnościami w pisaniu i czytaniu (podejrzenie dysleksji) należy kierować na badania w kl.V - nie później niż do 28 lutego (można kierować od kl.III) z następującą dokumentacją:

 • TRUDNOŚCI CZYT. PIS. + min. 3 kserokopie prac ucznia,
 • uczniowie z problemami zdrowotnymi - należy dołączyć zaświadczenie lekarskie lub badania pediatryczne (wada wzroku, wada słuchu).

 

10. Uczniów SP z trudnościami w uczeniu się matematyki (podejrzenie dyskalkuli) należy kierować na badania w kl.V - nie później niż do 28 lutego (można kierować od kl. III) z następującą dokumentacją:

 • TRUDNOŚCI MATEMAT. + min. 2 kserokopie prac z matematyki,
 • uczniowie z problemami zdrowotnymi - należy dołączyć zaświadczenie lekarskie lub badania pediatryczne (np. wada wzroku).

   

11. Uczniów kl. I-III Gimnazjum z trudnościami w nauce kierować sukcesywnie nie później niż do 30 marca każdego roku szkolnego z następującą dokumentacją:

 

12. Uczniów Gimnazjum z trudnościami w pisaniu i czytaniu (podejrzenie dysleksji, badania kontolne), należy kierować na badania nie później niż do 28 lutego w kl. II z następującą dokumentacją :

 • TRUDNOŚCI CZYT. PIS. + min. 3 kserokopie prac ucznia,
 • uczniowie z problemami zdrowotnymi - należy dołączyć zaświadczenie lekarskie lub badania pediatryczne (wada wzroku, wada słuchu).

 

13. Uczniów Gimnazjum z trudnościami w uczeniu się matematyki (podejrzenie dyskalkulii, badanie kontrolne) należy kierować na badania nie później niż do 28 lutego w kl. II z następującą dokumentacją :

 • TRUDNOŚCI MATEMAT. + min. 2 kserokopie prac z matematyki,
 • uczniowie z problemami zdrowotnymi - należy dołączyć zaświadczenie lekarskie lub badania pediatryczne (np. wada wzroku).

 

14. Uczniów kl.III gimnazjum z grup dyspanseryjnych i niezdecydowanych co do wyboru kierunku dalszego kształcenia należy zgłaszać na badania nie później niż do 10 stycznia załączając następującą dokumentację:

 • DZ. Z GRUP DYSPENSERYJNYCH z ewentualnymi dodatkowymi zaświadczeniami od lekarzy - specjalistów (z poważnymi problemami zdrowotnymi),
 • OPINIA GIMNAZJUM (dotyczy uczniów zdrowych i uczniów z problemami zdrowotnymi).

 

15. Uczniów SP (kl.IV-VI), gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych z trudnościami wychowawczymi (zaburzenia zachowania, podejrzenie o niedostosowanie społeczne) należy zgłaszać nie później niż do końca lutego z następującą dokumentacją:

 • TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE,
 • Wywiad środowiskowy poszerzony,
 • badania pediatryczne,
 • inne dokumenty (np. zaświadczenia o opiece kuratora sądowego, zaświadczenia o specjalistycznej opiece lekarskiej czy terapeutycznej).

 

16. Uczniów szkół ponadgimnazjalnych z trudnościami dydaktycznymi kierować sukcesywnie nie później niż do 30 marca z następującą dokumentacją:

 • opinia ukazująca zarówno mocne jak i słabe strony ucznia (napisana przez wychowawcę przy współpracy z pedagogiem szkolnym),
 • wyniki badań lekarskich (przy występowaniu problemów zdrowotnych),
 • inne dokumenty (np. kserokopie prac ucznia).

 

17. Uczniów szkół ponadgimnazjalnych z trudnościami w pisaniu i czytaniu (badania kontrolne dysleksji rozwojowej) należy kierować na badania nie później niż do 28 lutego w klasie przedostatniej w procesie nauczania z następująca dokumentacją:

 • TRUDNOŚCI CZYT. PIS. + min. 3 kserokopie prac ucznia
 • uczniowie z problemami zdrowotnymi - należy dołączyć zaświadczenie lekarskie (np. wada wzroku, wada słuchu).

 

18. Uczniów szkół ponadgimnazjalnych z trudnościami w uczeniu się matematyki (podejrzenie dyskalkulii, badania kontrolne) należy kierować na badania nie później niż do 28 lutego w klasie przedostatniej w procesie nauczania z następującą dokumentacją:

 • TRUDNOSCI MATEMAT. + min. 2 kserokopie prac z matematyki,
 • uczniowie z problemami zdrowotnymi - należy dołączyć zaświadczenie lekarskie (np. wada wzroku).

 

19. Uczniów SP, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z potwierdzonymi przez lekarzy specjalistów poważnymi problemami zdrowotnymi wymagającymi zapewnienia specjalnej organizacji i metod pracy w procesie edukacyjnym oraz zapewnienia odpowiednich warunków i formy sprawdzianu w SP, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i zawodowego (np. niepełnosprawność ruchowa) należy zgłaszać z następującą dokumentacją:

 • zaświadczenie od lekarzy specjalistów z rozpoznaniem, przebiegiem choroby, utrudnieniami w procesie dydaktycznym i zaleceniami medycznymi,
 • odpowiednia do typu szkoły INFO WYCHOWAWCY lub opinia o przebiegu kariery szkolnej ucznia,
 • inne dokumenty (np. zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności oraz opisy przebiegu choroby i leczenia).

   

20. W przypadku zgłoszeń na kontynuowanie nauczania indywidualnego konieczne jest załączenie "Opinii" o dotychczasowym przebiegu tej formy nauczania.

Przypominamy, że o potrzebie nauczania indywidualnego wnioskuje lekarz specjalista - zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem choroby, prognozą, utrudnieniami w procesie dydaktycznym i zaleceniami medycznymi oraz wskazaniem czasu trwania nauczania indywidualnego i zakresu w jakim dziecko/uczeń może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE.

W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie do wniosku (WNIOSEK OPINIA) należy dołączyć zaświadczenie lekarskie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy. Do dokumentacji zgłoszeniowej należy załączyć odpowiednią do typu szkoły opinię lub (INFO WYCHOWAWCY) o przebiegu kariery szkolnej.

Na badania kontrolne należy kierować uczniów w terminach zalecanych przez Pracownię (podanych w opiniach, orzeczeniach) z uwzględnieniem czasu oczekiwania oraz tych uczniów, u których zauważono wyraźne pogorszenie funkcjonowania szkolnego. W dokumentacji należy zawrzeć informacje o realizacji zaleceń Poradni, postępach ucznia i nadal występujących trudnościach (BADANIE KONTROLNE).

O konieczności badań kontrolnych decyduje nauczyciel - wychowawca lub Rada Pedagogiczna za zgodą rodzica. Wszystkie zgłoszenia na badania diagnostyczne mogą być realizowane jedynie za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

Pierwsza diagnoza w kierunku dysleksji - najpóźniej w gimnazjum.

Pierwsza diagnoza w kierunku dyskalkulii najpóźniej w szkole podstawowej.

Prosimy o przestrzeganie powyższych wymogów - usprawni to naszą pracę i oszczędzi czas.