SZCZEGÓŁY OFERTY DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

 1. Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna dzieci z opóźnieniami i zaburzeniami rozwojowymi.

   

 2. Omówienie i instruktaż Indywidualnego Programu Terapeutycznego dla danego dziecka na prośbę rodziców dziecka i za zgodą dyrekcji placówki do której dziecko uczęszcza.

   

 3. Diagnoza dojrzałości szkolnej

   

 4. Diagnoza logopedyczna

   

 5. Terapia grupowa i indywidualna dzieci:
  • mających problem z adaptacją w grupie rówieśniczej
  • z trudnościami w opanowaniu wiadomości programowych kl. O
  • z opóźnieniami i zaburzeniami mowy - zajęcia rozwijające umiejętności językowe dzieci i przygotowujące do nauki szkolnej
  • z problemami zdrowotnymi (dzieci niepełnosprawne, przewlekle chore) nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych

    

 6. spotkania z rodzicami i nauczycielami:
  • jak przygotować dziecko do pójścia do przedszkola
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • nieprawidłowości rozwojowe - sposoby zapobiegania, leczenia
  • zapobieganie zaburzeniom adaptacyjnym (dzieci lękliwe, nieśmiałe, zahamowane)
  • zaburzenia emocjonalne (nadpobudliwość psychoruchowa, agresja)
  • metody wychowawcze (kary, nagrody)
  • zabawa rozwija, jak stymulować rozwój dziecka
  • postępowanie z dzieckiem mającym wadę wymowy

    

 7. zajęcia w placówce :
  • ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej
  • relaksacje
  • muzykoterapia
  • ćwiczenia logorytmiczne
  • rozbudzanie zmysłów
  • rozbudzanie świadomości schematu własnego ciała
  • ćwiczenia motoryki dużej i małej
  • zajęcia artystyczne z elementami dramy, muzyki i plastyki
  • zajęcia ogólnorozwojowe z elementami metody Ruchu Rozwijającego w. Sherborne i pedagogiki zabawy
  • Metoda Dobrego Startu
  • zajęcia ogólnousprawniające z elementami gimnastyki korekcyjnej
  • Muzykoterapia z rytmiką
  • Poranny Krąg (stymulacja polisensoryczna wg pór roku)

Dzieci z placówek w których zajęcia prowadzi Pracownia LOBUS otrzymują 10% zniżki na diagnozę.