ZESPÓŁ

D Y R E K T O R

mgr Grażyna Kryjak-Lenart ukończyła zarządzanie oświatą na studiach kwalifikacyjnych , posiada certyfikat ukończenia szkolenia " Zarządzanie Małą Firmą". Właściciel i zalożyciel firmy LOBUS od 2009 r.

A D M I N I S T R A C J A

lic. Justyna Pieczara – absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki – kierunek: Zarządzanie – Psychologia w biznesie..

P S Y C H O L O G

mgr Dominika Zając - absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia, specjalność: Kliniczno- Sądowa. W chwili obecnej w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Suchej Beskidzkiej na kierunku: Ratownictwo Medyczne. Doświadczenie zdobyła podczas stażu w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie na Oddziale Psychiatrycznym oraz Psychogeriatrycznym oraz w ZZOZ w Wadowicach. Doskonali umiejętności z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

P E D A G O G - L O G O P E D A

mgr Monika Skawińska - absolwentka studiów na kierunku filologia polska spec. logopedia (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) oraz pedagogika spec. pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną (Akademia Ignatianum w Krakowie). Swoją wiedzę poszerza w ramach logopedycznych studiów podyplomowych, brała udział również w konferencjach i szkoleniach logopedycznych (m.in. "Jak nauczyć dziecko mówić? Budowanie systemu językowego u dzieci z głębokimi zaburzeniami rozwoju mowy", "Problemy osób z niepłynnością mowy", "KOLD - Karty Oceny Logopedycznej Dziecka").

P E D A G O G   S P E C J A L N Y  –   L O G O P E D A

mgr Grażyna Kryjak-Lenart absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego -pedagog specjalny, terapeuta zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu, terapeuta wychowania zdrowotnego i prorodzinnego, logopeda. Terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K.Johansena ( 0024/111)     Ukończyła liczne szkolenia w zakresie:  pedagogiki zabawy, komunikacji AAC, wykorzystania metody Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju dziecka, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metody behawioralnej w terapii dzieci z autyzmem , Terapi Taktylnej wg metody  dr S. Masgutowej,  integracji odruchów twarzy wg metody dr S. Masgutowej, Kinezjologi edukacyjnej Brain Gym metody dr Paula i Gail Dennison.

O L I G O F R E N O P E D A G O G – L O G O P E D A

mgr Elżbieta Hobot - absolwentka  Pedagogiki w specjalności pedagogika resocjalizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe   w zakresie logopedii przedszkolnej i szkolnej w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu oraz w zakresie oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Biznesu   i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Brała udział w kursach i szkoleniach specjalistycznych: „Terapia Ręki - I Stopień”, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „Kurs na Wychowawcę Wypoczynku”, „Zabawy z instrumentami- formy ruchowe inspirowane muzyką”, „Moje sylabki - nauka czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej”. Uczestniczyła m.in.  w konferencjach: „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- fakty i mity”, „Zrozumieć dziecko…”, „Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży- odporność psychiczna ucznia wyzwaniem dla systemu edukacji”, „Rodzic Dziecka z ASD vs. Terapeuta. Czy razem nam po drodze?”, „Jak przeciwdziałać wypalaniu zawodowemu nauczycieli”.

P E D A G O G

mgr Agnieszka Polak – absolwentka Pedagogiki Specjalnej o specjalizacji Edukacja i Rehabilitacja Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyła studia I stopnia w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo – Resocjalizacyjnej w Bielsku – Białej. Doświadczenie zawodowe                     w pracy z dziećmi i młodzieżą o specyficznych potrzebach rozwojowych zdobyła podczas praktyk w krakowskich i bielskich placówkach oświatowo – wychowawczych. Uczestniczka szkolenia „Myślenie Wizualne – rysunek w biznesie i edukacji”.

T E R A P E U T A   I N T E G R A C J I    S E N S O R Y C Z N E J

mgr Iwona Magdalena Rusin oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej (II° SI)

T E R A P E U T A    I N T E G R A C J I    S E N S O R Y C Z N E J

mgr Barbara Miłkowska logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej (II° SI), absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.Ukończyła studia podyplomowe z zakresu gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących : terapii karmienia,komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC), gestów Makaton ( szkolenie I stopnia z Programu Rozwoju Komunikacji Makaton),metody werbo-tonalnej (warsztaty), pracy z dziećmi z ADHD , zasad pracy z dzieckiem agresywnym. W swojej pracy łączy praktykę logopedyczną z wiedzą dotyczącą integracjii sensorycznej w tym także odruchów posturalnych oraz korekcją wad postawy.  Ukończyła również szkolenie Picture Exchange Communication PECS System poziom I.

T E R A P E U T A    I N T E G R A C J I    S E N S O R Y C Z N E J

mgr Anna Gębala - Terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej (studia podyplomowe), logopeda (studia podyplomowe), surdopedagog, oligofrenopedagog. Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących psychologiczno-pedagogicznych aspektów profilaktyki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży oraz w warsztatach: „Terapia dziecka z autyzmem”, „Zrozumieć niepełnosprawność”, „Jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami u dzieci?”.

F I Z J O T E R A P E U T A

mgr Piotr Szafraniec - prowadzi diagnozę i rehabilitację pacjentów z zaburzeniami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego w oparciu o koncepcje NDT-Bobath.  Na co dzień zajmuje się leczeniem zaburzeń ruchowych u niemowląt i dzieci starszych.

Ukończone studia:

 • Dyplom ukończenia Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wydział Fizjoterapii na kierunku fizjoterapia.
 • Dyplom ukończenia Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku Białej, Wydział Fizjoterapii na kierunku fizjoterapia.
 • Świadectwo ukończenia Studium Pedagogicznego dla Absolwentów Szkół Wyższych i uzyskanie przygotowania pedagogicznego.

Kursy: Fizjoterapia dziecka ryzyka (GWSH), Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera – Band (Thera Band Academy), NDT-Bobath – stopień podstawowy (EBTA), Thera Suit Method, Mobilizacja struktur nerwowych (Reha Plus), Terapia manualna w pediatrii (Rehastart).

Szkolenia: Relaksacyjne formy masażu z użyciem ciepłych kamieni oraz technik masażu na cztery ręce (Centrum Edukacji Bartmaj), Teoria i terapia Integracji Sensorycznej – I stopień (PTIS), dwustopniowe szkolenie SI – uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej; kwalifikacje do diagnozowania, planowania  i prowadzenia  terapii integracji sensorycznej (Polskie Stowarzyszenia Terapeutów integracji Sensorycznej), praktyczne zastosowanie kombinezonów rehabilitacyjnych TheraTogs u pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi (Rehrad Therapy);

Warsztaty: Terapia u niemowlaków z asymetrią o różnej etiologii;

KONSULTACJE DZIECI MŁODSZYCH

Specjalistyczny Gabinet Fizjoterapii Dzieci i Młodzieży w Suchej Beskidzkiej

mgr Aneta Bober

OBSŁUGA KSIĘGOWA I DORADZTWO BIZNESOWE

Biuro Rachunkowe Halina Zielonka - MAKÓW PODHALAŃSKI

OBSŁUGA TECHNICZNA, DEKORACJE, POMOCE DYDAKTYCZNE

„I Rys, i Mal” Studio Obrazu w Suchej Beskidzkiej - mgr Rafał Lenart

 

Pracowali z nami:

logopeda Pani Joanna Wójtowicz – Pałasz,
psycholog Pani Magdalena Piszczek-Burzyńska,
psycholog Pani Paulina Sochacka.
 

Współpracujemy także z najlepszymi rehabilitantami którzy realizują dla nas projekty dla Fundacji POLSAT w domach naszych podopiecznych.

Od 2009 do 2013 roku wyjeżdżalismy na turnusy rehabilitacyjne z Fundacją Prodeste z Opola, a w  wakacje 2014 prowadziliśmy samodzielnie turnus  terapeutyczny dla dzieci z autyzmem dlai Firmy TAIRON z Lublina.


Pracownicy Pracowni LOBUS odbyli CYKL SZKOLEŃ  DLA SPECJALISTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI  OSOBOM ZE SPEKTRUM AUTYZMU I ICH RODZINOM: „Kompleksowy model   pracy  w diagnozie  i terapii osób ze spektrum autyzm” 132 h. Poradnia dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju "Prodeste"  Opole, Fundacja ”Prodeste” Opole, maj-listopad 2009;

Inne odbyte szkolenia:

 • "Znaki manualne i symbole MAKATON program Rozwoju Komunikacji" Kraków , 2011r.;
 • „Dziecko z dysfunkcjami w przedszkolu” - Małopolski Niepubliczny Ośr. Doskonalenia Nauczycieli Kraków 2008r;
 • „Moje sylabki – nauka czytania  metoda symultaniczno sekwencyjną” – Wydawnictwo WiR, Kraków 2008r.;
 • „Zabawa z dzieckiem z autyzmem”  NZOZ „Effatha  w Krakowie, 2008r.;
 • „Metoda Ruchu Rozwijającego W Sherborne” - I stopień – Kraków 2008r.
 • „Dziecko Krzywdzone” - Skawina, 2009r.;
 • „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci które chciałyby mówić, ale nie mogą?” Poznań, 2008r.;
 • „Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)”- Skawina , 2010r.;
 • „Techniki edukacyjne i wychowawcze w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu” – Fundacja Prodeste - Opole, III.2011r.;
 • „ZASTOSOWANIE  METODY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W STYMULACJI  ROZWOJU  MOWY DZIECI Z USZKODZENIAMI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO”- Kraków- 2011r.;
 • „STYMULACJA SENSORYCZNA WG C.DELACATO  W DIAGNOZIE I TERAPII OSÓB  ZE SPEKTRUM AUTYZMU ‘’-Fundacja Prodeste -  Opole,  III. 2012r.;

 

Udział w konferencjach naukowych:

 

 • Międzynarodowa Konferencja ”Rain Man jest wśród nas”  dotyczącej Autyzmu, 27-29.11.2008, Kraków;
 • VI Konferencja naukowa „Zdumiewający Świat Zmysłów – wybrane metody wspomagania integracji sensorycznej u dzieci z wyzwaniami edukacyjnymi – Karków 2010r;
 • „Czas na dialog” Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego, Kraków 2008r.;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa- Praca z dzieckiem z autyzmem, Kraków 2008r.;
 • „ Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania jako stymulacja rozwoju” Kraków 2009r.;
 • Międzynarodowa Konferencja "Autyzm-specyficzne potrzeby-kompleksowa terapia" Fundacja SYNAPSIS, 2010r.;
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek i Autyzm. Autyzm i Polska” Fundacja Alpha Lublin 19-20.11.2010 r. ;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „SYSTEMOWE PODEJŚCIE WE WSPOMAGANIU ROZWOJU, EDUKACJI, ŻYCIA  ZAWODOWEGO  I SPOŁECZNEGO OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA - Poznań , 4-5 grudnia 2009 r.;
 • Konferencja „Autyzm – specyficzne potrzeby – kompleksowa terapia” – Warszawa  24 – 26 września 2010r.;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „ RUCH, WZROK, SŁUCH – PODSTAWA UCZENIA SIĘ” -  APS Warszawa, 17. września 2011 r.;