DOKONUJEMY DIAGNOZY:

1. Diagnoza kliniczna

Końcowym efektem diagnozy klinicznej jest postawienie rozpoznania.

 • Diagnoza kliniczna ma na celu określenie charakteru zaburzeń ze spektrum autystycznego lub ich wykluczenie;
 • Diagnozę przeprowadzamy w oparciu o standard MAA (multi-agency assessment) - jest to diagnoza zespołowa (lekarz psychiatra, psycholog i pedagog) i wielospecjalistyczna;

Na proces diagnozy klinicznej składają się następujące procedury:

 • wywiad z rodzicami (ok. 2,5h);
 • analiza dokumentacji medycznej i psychologicznej dziecka, analiza ew. materiału wideo; (ok. 30 minut);
 • obserwacja dziecka z rodzicami (ok. 15 minut swobodnej zabawy);
 • obserwacja kierowana dziecka (ok. 1h);
 • badanie lekarskie (psychiatryczne, ok. 30 min.)
 • uzupełnienie niezbędnych arkuszy, omówienie wniosków (ok. 30 min.);
 • przekazanie rozpoznania (ok. 30 minut);

Po zakończeniu procesu diagnostycznego klient otrzymuje zaświadczenie lekarskie (na miejscu) oraz szczegółową kartę informacyjną .

2. Diagnoza funkcjonalna

Diagnoza funkcjonalna ma na celu określenie poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych.

Diagnoza funkcjonalna określa mocne i słabe strony dziecka, wskazuje deficyty oraz potencjał rozwojowy w takich sferach jak:

 • funkcjonowanie społeczno-emocjonalne
 • rozwój poznawczy
 • kompetencje komunikacyjne
 • motoryka i koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • naśladownictwo
 • samodzielność i samoobsługa

W trakcie diagnozy funkcjonalnej badamy także Centralną Koherencję oraz Teorię Umysłu - obszary szczególnie narażone w przypadku osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Podczas diagnozy funkcjonalnej prowadzimy obserwację zaburzeń sensorycznych.

Na proces diagnostyczny składają się następujące procedury:

 • wywiad z rodzicami ok. 1,5 h (nie dotyczy osób, które przeprowadziły wcześniej diagnozę kliniczną w naszej poradni)
 • obserwacja kierowana dziecka 2 spotkania po ok. 1,5 h.
 • przekazanie wyników diagnozy w formie omówienia - 1h.

Po zakończeniu procesu diagnostycznego klient otrzymuje szczegółowy raport z przeprowadzonego badania. Zebrane dane służą przygotowaniu zindywidualizowanego programu terapeutycznego oraz pozwalają na szczegółową kontrolę postępów w półrocznych odstępach czasowych.

3. Ocena funkcjonowania sensomotorycznego

Osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju charakteryzują się licznymi zaburzeniami w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych. Stanowią one poważna przeszkodę w rejestrowaniu zdarzeń, a zatem utrudniają uczenie się, powodują występowanie sensoryzmów i stereotypii.

Podczas szczegółowej obserwacji kierowanej, w oparciu o specjalne próby, zbieramy informacje o specyfice zaburzeń sensorycznych danej osoby.

Na tej podstawie sporządzamy profil sensomotoryczny, będący podstawą do opracowania skutecznych strategii terapeutycznych w oparciu o metodę stymulacji sensorycznej (Delacato).

4. Kontrolna ocena rozwoju

Re-diagnoza funkcjonalna ma na celu określenie dynamiki postępów dziecka, kontrolę postępów w krytycznych obszarach oraz zredefiniowanie celów terapeutycznych na kolejne miesiące.

Z reguły re-diagnozę zalecamy przeprowadzić po okresie 6. miesięcy terapii, jednak w zależności od indywidualnych ustaleń pomiędzy terapeutą prowadzącym a rodzicami dziecka czas ten może ulec zmianie.

Re-diagnozę prowadzi zespół terapeutów;

Na proces re-diagnozy składają się następujące procedury:

 • obserwacja kierowana dziecka ok. 2h;
 • przekazanie wyników badania - 1h;
 • po zakończeniu procesu diagnostycznego klient otrzymuje szczegółowy raport z przeprow adzonego badania;

5. Re - diagnoza kliniczna

Ponowna diagnoza kliniczna przeprowadzana jest w przypadku osób diagnozowanych w naszej Pracowni, u których niejednoznaczność objawów lub wiek nie pozwoliły na postawienie ostatecznego rozpoznania. Dotyczy to zwłaszcza dzieci przed 3 r. ż. lub osób, u których nastąpiła radykalna zmiana funkcjonowania.

Re-diagnoza kliniczna poprzedzona jest najczęściej 6-miesięcznym okresem terapii i polega na:

 • analizie pisemnej opinii terapeuty prowadzącego dziecko
 • analizie dokumentacji dziecka z uwzględnieniem wyników zleconych badań
 • badaniu psychiatrycznym dziecka
 • przekazaniu rozpoznania

Po zakończeniu procesu diagnostycznego klient otrzymuje szczegółowy raport.

Jeśli jakieś zachowania Twojego dziecka niepokoją cię, masz wrażenie że ich nasilenie jest niewspółmierne do wieku i poziomu rozwoju dziecka oraz sprawiają, że wyróżnia się ono na tle grupy rówieśniczej, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.