O DIAGNOZIE

Każdą pracę terapeutyczną z dzieckiem lub rodziną musi poprzedzać staranna diagnoza czynników i mechanizmów wpływających na pojawienie i utrzymywanie się trudności w funkcjonowaniu dziecka. Jest ona podstawą wszelkich oddziaływań terapeutycznych. Powinna dostarczyć pełnego opisu funkcji psychicznych badanego dziecka, próbować wyjaśnić obserwowane zjawiska oraz sformułować zasady terapii i prognozy dotyczące jego rozwoju.

Diagnoza jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytania : co jest? dlaczego jest? co mogłoby by być?

Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych prowadzona jest przez lekarza-psychiatrę i współpracujący zespół terapeutów, który przeszedł specjalistyczne szkolenia z diagnozy i terapii autyzmu. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Pracowni LOBUS zostali przeszkoleni przez Fundację "Prodeste" z Opola podczas cyklu szkoleń pt. "Kompleksowy model pracy w diagnozie i terapii osób ze spektrum autyzmu" http://www.szkolenie.w8w.pl/joomla/

Wykonujemy diagnozy:

1. Diagnoza kliniczna

2. Diagnoza funkcjonalna

3. Ocena funkcjonowania sensomotorycznego

4. Kontrolna ocena rozwoju

5. Re - diagnoza kliniczna

Oprócz diagnozy całościowych zaburzeń rozwoju , której celem jest rozważenie możliwości terapii w naszej Pracowni prowadzimy diagnozę psychologiczną i pedagogiczną małego dziecka i ucznia na życzenie rodziców, której celem jest uzyskanie wiedzy - informacji o obecnym funkcjonowaniu badanego dziecka. Są to:

6. Diagnoza specyficznych trudności w nauce - dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia - oraz zaburzeń typu dyslektycznego i wynikających z nieprawidłowych nawyków edukacyjnych.

7. Diagnoza ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce u dzieci przedszkolnych.

8. Diagnoza dysharmonii rozwojowych u dzieci przedszkolnych.

9. Diagnoza funkcji poznawczych (intelekt) oraz funkcji percepcyjno-motorycznych (dzieci, młodzież ).

10. Diagnoza osobowości.

11. Diagnoza logopedyczna ( zaburzony rozwój mowy, wady wymowy iinne)

12. Diagnoza zaburzeń emocjonalnych oraz trudności adaptacyjnych i zaburzeń neurotycznych (bez

13. Diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych, której celem jest ukierunkowanie w doborze szkoły i zawodu.

14. Diagnoza różnicowa zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) do zachowań opozycyjno - buntowniczych i zaburzeń zachowania.

15. Badanie dojrzałości szkolnej tj. diagnoza gotowości podjęcia obowiązku szkolnego

16. Badanie rozwoju psychoruchowego małych dzieci (0-3 lata)